Endringer i EØS-vareloven (behandling av klager på avgjørelser om akkreditering)

Prop. 37 L (2018-2019), Innst. 198 L (2018-2019), Lovvedtak 49 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 12.03.2019 Innst. 198 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i EØS-vareloven som innebærer at Norsk akkrediterings klageordning tilfredstiller de krav som følger av den internasjonale standarden for akkreditering. Lovendringen medfører at klageorganet ikke har vedtakskompetanse, men gir sin anbefaling til Norsk akkreditering som avgjør om klagen skal tas til følge.Departementet har fått utvidet forskriftshjemmel for å gi utfyllende bestemmelser om klageordningen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget: 02.04.2019