Endringar i jordlova mv. (klimahensyn ved nydyrking)

Prop. 39 L (2018-2019), Innst. 228 L (2018-2019), Lovvedtak 53 (2018-2019) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 28.03.2019 Innst. 228 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i jordlova som innebærer at hjemmelsgrunnlaget for å kunne gi regler om nydyrking gjennom forskrift utvides fra å «unngå skade på natur- og kulturlandskap» til også å omfatte hensynet til klima. Endringene åpner for at departementet kan gi nærmere regler om nydyrking begrunnet ut ifra behovet for redusert utslipp av klimagasser. Mindretallsforslag fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet om bl.a. at forbud mot nydyrking av myr ikke kan fastsettes i forskrift, fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.03.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 07.05.2019