Endringer i straffeloven og straffeprosessloven (tvungen forsvinning)

Prop. 42 LS (2018-2019), Innst. 234 L (2018-2019), Lovvedtak 54 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.04.2019 Innst. 234 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling om endringer i straffeloven og straffeprosessloven som gjelder bestemmelser om tvungen forsvinning. Endringene er en oppfølging av at Stortinget har gitt samtykke til ratifikasjon av FNs internasjonale konvensjon av 20. desember 2006 om beskyttelse mot tvungen forsvinning,

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.04.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget: 29.04.2019