Statsrekneskapen 2018

Meld. St. 3 (2018-2019), Innst. 340 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 340 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet stortingsmeldingen om statsregnskapet for 2018. Meldingen er en orientering til Stortinget om den endelige regnskapsmessige oppsummeringen for fjoråret. Meldingen ble vedlagt protokollen, som innebærer at Stortinget har tatt meldingen til orientering. Dokument 1 fra Riksrevisjonen som gjelder Riksrevisjonens gjennomgang av statsregnskapets ulike elementer, vil bli behandlet av kontroll- og konstitusjonskomiteen i kommende termin.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2019