Særskilt melding fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) om ulik praksis for sikkerhetsklarering av personer med tilknytning til andre stater

Dokument 7:2 (2018-2019), Innst. 400 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Utvalg og kommisjoner Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.06.2019 Innst. 400 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om særkilt melding fra EOS-utvalget om ulik praksis for sikkerhetsklarering av personer med tilknytning til andre stater, jf. Innst. 400 S (2018-2019) og Dokument 7:2 (2018-2019). Komiteen har vist til at det er avdekket ubegrunnet forskjellsbehandling av saker som gjaldt klaring av personer med både norsk og utenlandsk statsborgerskap og i klareringssaker der ektefellen til den som skulle klareres, manglet personhistorikk. Komiteen har understreket at det skal foretas en bred helhetlig vurdering hvor alle momenter som taler for og imot sikkerhetsmessig skikkethet, vektes. At det foreligger momenter som taler mot vedkommende, kan ikke automatisk medføre at sikkerhetsklarering skal nektes. Komiteen slutter seg til det EOS-utvalget fremfører i meldingen og forventer at regjeringen følger opp anbefalingene på en god måte. Komiteen er godt fornøyd med tiltakene som så langt er iverksatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2019