Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og tannhelsetjenesteloven (styrking av pasient- og brukerombudsordningen mv.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 331 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som blant annet innebærer at ett av dagens pasient- og brukerombud skal ha en koordinerende rolle for alle ombudene. Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt stemte i mot forslaget. Det er videre enstemmig vedtatt at de fylkeskommunale tannhelsetjenestene skal omfattes av pasient- og brukerombudsordningen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.06.2019