Endringer i akvakulturloven (tilpasning av produksjon av hensyn til miljøet)

Prop. 95 L (2018-2019), Innst. 350 L (2018-2019), Lovvedtak 94 (2018-2019)

Status: Stortinget har behandlet lovsaken første gang. Avventer annen gangs behandling.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 350 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet første gang i Stortinget: 13.06.2019