Endringer i postloven (antall omdelingsdager)

Prop. 102 L (2018-2019), Innst. 302 L (2018-2019), Lovvedtak 66 (2018-2019)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 302 L (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i postloven. På grunn av at volumet i brevposten har falt har regjeringen fremmet forslag for Stortinget om at postsendinger skal utleveres annenhver dag, mandag til fredag, i en to-ukers syklus. Videre er det i § 7 i loven bestemt at myndighetene kan gi forskrift og fatte enkeltvedtak om leveringspliktige tjenester, herunder krav til tjenesteomfang, geografisk dekningsområde, service og kvalitet, innsamlinsordning, og antall og plassering av ekspedisjonssteder. Videre beskrives det i § 7 hva kompenserende tiltak kan være.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget: 11.06.2019