Endringer i passloven og ID-kortloven (utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige mv.)

Prop. 126 L (2018-2019), Innst. 85 L (2019-2020), Lovvedtak 21 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2019 Innst. 85 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i passloven og ID-kortloven. Endringene innebærer at reglene om utstedelse og nektelse av reisedokumenter til mindreårige harmoniseres med barnevernloven. Det er også vedtatt nye regler om at reisedokumenter skal nektes utstedt til personer som er prøveløslatt fra forvaring eller fra fengsel, med vilkår om ikke å forlate landet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.12.2019