Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

Prop. 128 L (2018-2019), Innst. 35 L (2019-2020)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 12.11.2019 Innst. 35 L (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 12.11.2019

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 21.11.2019