Endringer i finansforetaksloven mv. (diverse endringer)

Prop. 128 L (2018-2019)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er til behandling i finanskomiteen

Saksgang