Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll mv.)

Prop. 132 L (2018-2019), Innst. 83 L (2019-2020), Lovvedtak 20 (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 03.12.2019 Innst. 83 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffegjennomføringsloven mv. Endringene innebærer bl.a. at gjennomføringstiden for straffegjennomføring med elektronisk kontroll økes fra fire til seks måneder. Det gis også en hjemmel for at kriminalomsorgen, ved straffegjennomføring med elektronisk kontroll, kan bruke digital teknologi for å kontrollere domfeltes identitet, geografiske posisjon, bevelgelse og eventuell rusbruk.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.12.2019