Et kvotesystem for økt verdiskaping - En fremtidsrettet fiskerinæring

Meld. St. 32 (2018-2019)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er til behandling i næringskomiteen

Saksgang