Trontaledebatt

Hvor er saken nå?

Status: Redegjørelsen og debatten om den er avholdt.

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Under trontaledebatten i Stortinget ble det fremmet 43 forslag. Alle ble forkastet, bortsett fra to forslag fra Ap som ble enstemmig vedtatt. I det ene forslaget heter det at Stortinget ber regjeringen sørge for at høyere utdanningsinstitusjoner vektlegger sitt regionale ansvar og desentralisert utdanning i hele landet. Det andre forslaget som ble enstemmig vedtatt var dette: Stortinget ber regjeringen så raskt som mulig og på egnet måte redegjøre om hvordan man kan sikre at barn som har norske foreldre og som befinner seg i Syria kommer raskest mulig hjem, samt situasjonen knyttet til nordmenn som har tilsluttet seg eller virket med IS, om status for arbeidet med et rettsoppgjør i regionen og grunnlaget for pågripelse og straffeforfølgelse av disse om de kommer til norsk territorium."

    • Slik stemte representantene