Endringer i straffeprosessloven (påtalemyndighetens uavhengighet m.m.)

Prop. 142 L (2018-2019), Innst. 21 L (2019-2020), Lovvedtak 1 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 11.10.2019 Innst. 21 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffeprosessloven om påtalemyndighetens uavhengighet. Endringene innebærer at prinsippet om påtalemyndighetens uavhengighet blir lovfestet, og at Kongen i statsråds instruksjons- og omgjøringsmyndighet og eksklusive påtalekompetanse avskaffes.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.10.2019

   Behandlet andre gang i Stortinget 22.10.2019