Statens direkte eierskap i selskaper - Bærekraftig verdiskaping

Meld. St. 8 (2019-2020), Innst. 225 S (2019-2020)

Status: Saken er ferdigbehandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 02.04.2020 Innst. 225 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 02.04.2020