Statens direkte eierskap i selskaper - Bærekraftig verdiskaping

Meld. St. 8 (2019-2020), Innst. 225 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 02.04.2020 Innst. 225 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en melding fra regjeringen om Statens direkte eierskap i selskaper - Bærekraftig verdiskaping.Statens direkte eierskap omfatter selskapene hvor statens eierskap forvaltes direkte av et departement. Dette utgjør i dag 73 selskaper. Siden 2002 er det i hver stortingsperiode lagt frem for Stortinget en melding om statens samlede direkte eierskap, en såkalt eierskapsmelding. I eierskapsmeldingen redegjør regjeringen for hvorfor staten eier direkte i selskaper, hva staten eier, inkludert hva som er statens begrunnelse for eierskapet og statens mål som eier i hvert selskap, samt hvordan staten utøver sitt eierskap, inkludert statens prinsipper for god eierstyring og statens forventninger til selskapene.Meldingen legger opp til at rammene for statens eierutøvelse ligger fast. En rekke mindretallsforslag oppnådde ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.04.2020

   Debattert i Stortinget 21.04.2020
   Votert i Stortinget 21.04.2020