Endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.)

Prop. 4 L (2019-2020), Innst. 210 L (2019-2020), Lovvedtak 64 (2019-2020) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 24.03.2020 Innst. 210 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. om behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv. Endringene innebærer at opplysninger fra kommunikasjonskontroll som ikke er brukt i saken, som hovedregel skal sperres ved rettskraftig dom og henleggelse. Sperring innebærer at opplysningene merkes i den hensikt å begrense den fremtidige behandlingen. Det er også gitt regler om hva sperrede opplysninger kan benyttes til.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.03.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 03.04.2020