Innstilling fra justiskomiteen om Endringer i straffeprosessloven og politiregisterloven mv. (behandling av overskuddsinformasjon fra kommunikasjonskontroll mv.)

Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 24. mars 2020

Lene Vågslid

Peter Frølich

leder

ordfører