Lov om behandling av forbrukerklager i Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget (forbrukerklageloven)

Prop. 55 L (2019-2020)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er til behandling i familie- og kulturkomiteen

Saksgang