Endringer i utlendingsloven (pålegg om DNA-testing, utestengelse av vertsfamilier fra au pair-ordningen mv.)

Prop. 49 L (2019-2020), Innst. 251 L (2019-2020), Lovvedtak 87 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 28.04.2020 Innst. 251 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven (pålegg om DNA-testing, utestengelse av vertsfamilier fra au pair-ordningen mv.), jf. Prop. 49 L (2019-2020) og Innst. 251 L (2019-2020). Endringene innebærer blant annet at utlendingsmyndigheten gis adgang til å kunne pålegge en utlending å avlegge en prøve for DNA-analyse i saker der det er nødvendig for å fastslå om det eksisterer en familierelasjon. Videre medfører endringene at det innføres varig utestengelse fra au pair-ordningen for vertsfamilier som utnytter au pairer. I tillegg ble det vedtatt andre lovendringer for å styrke au pairenes rettsstilling. Det ble også vedtatt noen språklige endringer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.04.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 12.05.2020