Politimeldingen - et politi for fremtiden

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 16.02.2021 Innst. 248 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet melding fra regjeringen om fremtidens politi samt en tidligere redegjørelse om bemanning og beredskap i politiet. Det ble bl.a. vedtatt å be regjeringen bevare dagens organisering av Utrykningspolitiet, at hovedstatistikken over drap i Norge inneholder en fullstendig oversikt over alle drap samt at alle politidistrikt setter i verk umiddelbare tiltak for å avverge og bekjempe gjengkriminalitet. Videre ba Stortinget regjeringen i forbindelse med forslag til ny straffeprosesslov sikre full identitetsskjerming av for politiansatte og gjenåpne arrester der nedleggelse under politireformen har ført til at politiet bruker uforholdsmessig mye tid på transport av fanger. Stortinget ba også regjeringen sette i gang planleggingen av ny politihøgskole og kommer tilbake til Stortinget på egnet måte, Stortinget ba også regjeringen opprette et nasjonalt våpenregister som legges til Brønnøysundregistrene og til Nordland politidistrikt med forvaltning i Mosjøen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2021

   Debattert i Stortinget 23.02.2021
   Votert i Stortinget 25.02.2021