Innstilling fra justiskomiteen om Politimeldingen – et politi for fremtiden og justis- og beredskapsministerens redegjørelse i Stortinget 24. oktober 2019

Dette dokument

  • Innst. 248 S (2020–2021)
  • Kildedok: Meld. St. 29 (2019–2020) og redegjørelse gitt i Stortinget 24. oktober 2019 av justis- og beredskapsministeren om bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet
  • Utgiver: justiskomiteen
  • Sidetall: 50
Til Stortinget
Oslo, i justiskomiteen, den 16. februar 2021

Lene Vågslid

leder og ordfører