Midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19

Prop. 83 L (2019-2020), Innst. 245 L (2019-2020), Lovvedtak 85 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 23.04.2020 Innst. 245 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en midlertidig lov om forvaltning av personell i Forsvaret for å avhjelpe konsekvenser av covid-19. Formålet er å sikre at Forsvaret kan opprettholde sin operative evne, beredskap og styrkeproduksjon gjennom covid-19-pandemien. Loven skal gjelde frem til 1. november 2020. Sosialistisk Venstreparti og Rødt stemte i mot vedtaket.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.04.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 28.04.2020