Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven (utvidet rett til brukerstyrt personlig assistanse)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2020 Innst. 316 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i pasient- og brukerrettighetsloven som innebærer at personer som har rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) før fylte 67 år, får videreført denne retten også etter fylte 67 år. Endringen gjelder ikke for aldersgruppen over 67 som helhet, men vil være en unntaksregel for personer som har fått innvilget BPA før de fylte 67 år.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.06.2020