Endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. (forkynnelse mv.)

Prop. 122 L (2019-2020), Innst. 381 L (2019-2020), Lovvedtak 139 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2020 Innst. 381 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i midlertidig lov om tilpasninger i prosessregelverket som følge av utbruddet av covid-19 mv. Endringene supplerer de midlertidige endringene i prosessreglene som er vedtatt tidligere. Lovbestemmelsene skal legge til rette for at domstolene og andre aktører i justissektoren kan avvikle saker på en trygg og forsvarlig måte etter smitteutbruddet. Bestemmelsene utfyller, supplerer og fraviker enkelte prosessregler i blant annet tvisteloven, straffeprosessloven og domstolsloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.06.2020