Endringer i jernbaneloven mv. (fjerde jernbanepakke) og samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 525 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall har vedtatt, i medhold av Grunnloven § 83, å forelegge for Høyesterett følgende spørsmål: Kan Stortinget med hjemmel i Grunnloven § 26 annet ledd samtykke til deltakelse i to beslutninger i EØS-komiteen om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2012/34/EU om et felles europeisk jernbaneområde og rettsaktene som utgjør fjerde jernbanepakke? Den nærmere bakgrunnen for vedtaket fremgår av Innst. 182 S (2020-2021), som er en delinnstilling til Prop. 101 LS (2019–2020), jf. Stortingets forretningsorden § 31 fjerde ledd. Stortinget innhenter med dette Høyesteretts betenkning om samtykkevedtak i saken kan fattes av Stortinget med alminnelig flertall etter Grunnloven § 26 annet ledd.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 04.06.2021