Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Lov om språk (språklova)

Prop. 108 L (2019-2020), Innst. 253 L (2020-2021), Lovvedtak 89 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kultur- og likestillingsdepartementetSaken er behandlet i familie- og kulturkomiteenInnstilling avgitt 25.02.2021Innst. 253 L (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Føremålet med språklova er å styrkje norsk språk på alle samfunnsområde og i alle delar av samfunnslivet i Noreg, Dessutan skal lova sikre at offentlege organ tek ansvar for å bruke, utvikle og styrkje norsk språk i sine sektorar, både bokmål og nynorsk, Offentlege organ får eit særleg ansvar for å fremje nynorsk. Språklova fastset krav til bruk av klart språk i det offentlege. Dessutan inneheld lova språkreglar for fylkeskommunane. Lova anerkjenner samisk språk som likeverdig med norsk, og lovfestar samisk som urfolksspråk i Noreg.Offentlege organ skal fremje og verne nasjonale minoritetsspråk og norsk teiknspråk. Språkrådet sine oppgåver som statens forvaltningsorgan i språkspørsmål vert lovfesta. Lovvedtaket samsvarar med framlegget i Prop. 108 L (2019-2020). Stortinget vedtok også å be regjeringa komme tilbake til Stortinget med ei sak om symbolspråk, med framlegg om korleis retten til symbolspråk kan verte innlemma i språklova.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 25.02.2021

  Behandlet andre gang i Stortinget 08.04.2021