Midlertidige endringer i utlendingsloven (tilpasninger som følge av utbruddet av covid-19)

Prop. 110 L (2019-2020), Innst. 286 L (2019-2020), Lovvedtak 93 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2020 Innst. 286 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt midlertidige endringer i utlendingsloven (tilpasninger som følge av utbruddet av covid-19), jf. Prop. 110 L (2019-2020) og Innst. 286 L (2019-2020). Endringene innebærer blant annet at Utlendingsnemnda (UNE) skal kunne avholde nemndmøter som fjernmøter, og at den delen av nemndmøtet der utlendingen ellers ville deltatt og forklart seg muntlig, kan forkortes og gjennomføres skriftlig. Loven legger til rette for at UNE fortsatt kan avvikle saker i nemndmøte innenfor rammen av myndighetenes anbefalte tiltak for å hindre eller begrense smittespredning.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 26.05.2020