Midlertidig lov om billettering på ferje som følge av utbrudd av covid-19

Prop. 114 L (2019-2020), Innst. 290 L (2019-2020), Lovvedtak 101 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 15.05.2020 Innst. 290 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt et forslag fra regjeringen om midlertidig lov om billettering på ferje, som følge av utbruddet av covid-19. Loven viderefører den midlertidige ordningen for billettering om bord på ferjer, som er regulert i en egen forskrift i medhold av koronaloven § 2, og som er etablert for å forhindre smittespredning av covid-19.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.05.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 26.05.2020