Endringer i folketrygdloven (krav til direkte oppgjør)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 10.11.2020 Innst. 72 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i folketrygdloven om krav til direkte oppgjør. Dette vil innebære at krav om stønad til helsetjenester etter folketrygdloven kapittel 5 skal fremsettes av, og utbetales til, tjenesteyteren.Oppgjøret skal gå elektronisk mellom tjenesteyter og Helfo. Det vil bli et vilkår for rett til stønad at den som gir behandling eller yter tjenester, har direkte oppgjør etter folketrygdloven § 22-2. Det ble også vedtatt å be regjeringen foreta en helhetlig gjennomgang av folketrygdens refusjonsordning for tannbehandling.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 24.11.2020