Midlertidige endringer i smittevernloven (hjemmel for forskrifter om isolering og begrensninger i bevegelsesfrihet mv.)

Prop. 130 L (2019-2020), Innst. 385 L (2019-2020), Lovvedtak 154 (2019-2020)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2020 Innst. 385 L (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt midlertidige endringer i smittevernloven som gir hjemmel til å kunne pålegge isolering eller begrensninger i bevegelsesfriheten mv. for personer som har, eller etter en faglig vurdering antas å ha, covid-19. Det samme gjelder for personer som har økt risiko for covid-19 etter nærkontakt med smittet eller antatt smittet person. Bestemmelsen skal vare til 1. juli 2021. Det ligger i premissene i innstillingen at dersom det er behov for å forlenge forskriftshjemmelen, skal det kun skje etter en grundig høring av et nytt lovforslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 19.06.2020