Endringer i straffegjennomføringsloven mv. (omorganisering av kriminalomsorgen, bruk av pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)

Prop. 143 L (2019-2020), Innst. 215 L (2020-2021), Lovvedtak 70 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.02.2021 Innst. 215 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt enkelte endringer i straffegjennomføringsloven blant annet er det gitt en hjemmel for at kriminalomsorgen i noen tilfeller kan benytte spyttbeskytter på en innsatt. Regjeringens forslag til omorganisering av kriminalomsorgen fikk ikke støtte fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 23.02.2021