Endringar i burettslagslova mv. (rett til å setje opp ladepunkt for elbil, samanslåing av eigarseksjonssameige)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 12.11.2020 Innst. 78 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har handsama (Innst. 78 L (2020-2021), jf. Prop. 144 L (2019-2020) Endringar i burettslagslova mv. (rett til å setje opp ladepunkt for elbil, samanslåing av eigarseksjonssameige). Det blei vedteke endringar i burettslagslova, eierseksjonsloven og visse andre lover. Endringane inneber å innføre ein ny regel i burettslagslova som vil gi andelseigarar ein rett til – på visse vilkår – å setje opp ladepunkt for elbil. Det blei også gjort presiseringar i den eksisterande regelen i eigarseksjonslova som gjer seksjonseigarar ein tilsvarande rett. Vidare inneber endringane å senke kravet for å kunne slå saman to eller fleire eigarseksjonssameige, frå semje til to tredels fleirtal på årsmøtet. Formålet med forslaget er å gjere det enklare for eigarseksjonssameige å slå seg saman til meir formålstenlege driftseiningar.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.11.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 01.12.2020