Samfunnssikkerhet i en usikker verden

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 02.03.2021 Innst. 275 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om samfunnssikkerhet. Stortingsmeldingen redegjør for regjeringens politikk innenfor samfunnssikkerhetsfeltet i et fireårsperspektiv. Det rettes særlig oppmerksomhet mot forebygging av uønskede hendelser. Stortingsmeldingen ble vedlagt protokollen. Det ble i tillegg vedtatt en rekke anmodningsvedtak som ba regjeringen følge opp ulike forhold på samfunnssikkerhetsområdet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.03.2021

   Debattert i Stortinget 09.03.2021
   Votert i Stortinget 11.03.2021