Endringer i folketrygdloven (nye etterlatteytelser)

Merknad

Skriftlige innspill sendes innen mandag 9. november 2020 kl. 23.59 til komiteens postmottak arbeid-sosial@stortinget.no

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.12.2020 Innst. 128 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i folketrygdloven (nye etterlatteytelser). Endringene følger opp Etterlatteutvalgets utredning NOU 2017:3 Folketrygdens ytelser til etterlatte – Forslag til reform. Omlegging av etterlatteytelsene er en del av pensjonsreformen. Ytelsene har i hovedsak stått uendret siden innføringen i 1967 og er basert på beregningsregler som er i ferd med å fases ut. Endringene er nødvendige som følge av nye regler for beregning av alderspensjon i folketrygden og er en modernisering av folketrygdens ytelser til etterlatte, i lys av samfunnsutviklingen de siste femti årene. Folketrygdens ytelser til etterlatte omfatter pensjon eller overgangsstønad til etterlatte under 67 år, ytelser til etterlatte barn, forhøyet alderspensjon som følge av særskilte regler for beregning av alderspensjon til etterlatte, gjenlevendetillegg til ny alderspensjon, gjenlevendetillegg og midlertidig gjenlevendetillegg til uføretrygd, samt ytelser til tidligere familiepleiere.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.12.2020