Endringer i rettsgebyrloven

Prop. 34 L (2020-2021), Innst. 118 L (2020-2021), Lovvedtak 48 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2020 Innst. 118 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endring i rettsgebyrloven som innebærer nedjustering av gebyret for begjæring av utlegg etter tvangsfullbyrdelsesloven fra 1,7 R (2 038 kroner i 2021) til 1,25 R (1 498 kroner i 2021). I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2021 er rettsgebyret på 1 199 kroner. Lovendringene vil medføre inntekter og utgifter i samsvar forslaget til statsbudsjettet i Prop. 1 S (2020–2021), og det foreslås derfor ikrafttredelse 1. januar 2021.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2020

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.12.2020