Lov om røystingsrådgjevarar og lov om endringar i føretakslovgjevinga (retting av feil m.m.)

Prop. 207 L (2020-2021), Innst. 661 L (2020-2021), Lovvedtak 196-197 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 07.06.2021 Innst. 661 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om ny lov om voteringsrådgivere samt forslag til oppretting av feil m.v. i fem lover som hører under departementet (aksjeloven, allmennaksjeloven, føretaksregisterlova, lov om Innovasjon Norge og prokuralova). Stortinget sluttet seg til regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.06.2021