Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr.179/2020 av 11/12-20 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU)nr. 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 18.03.2021 Innst. 308 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen). Et enstemmig Stortinget sluttet seg til forslaget fra regjeringen om samtykke.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.2021

   Debattert i Stortinget 08.04.2021
   Votert i Stortinget 13.04.2021