Voteringsoversikt for sak:

Samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr.179/2020 av 11/12-20 om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EU)nr. 2016/429 om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen)
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (13.04.2021 Kl. 15:32:20)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet forslag om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet (dyrehelseforordningen). Et enstemmig Stortinget sluttet seg til forslaget fra regjeringen om samtykke.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger