Endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven (bruk av helseopplysninger for å lette samarbeid, læring og bruk av kunstig intelligens i helse- og omsorgstjenesten mv.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 27.05.2021 Innst. 617 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i helsepersonelloven og pasientjournalloven som skal gjøre det lettere å samarbeide og lære i helse- og omsorgstjenesten. Endringen åpner blant annet for at helseopplysninger kan brukes for utvikling og bruk av klinisk beslutningsverktøy i helse- og omsorgstjenesten, etter dispensasjon fra departementet, og det inkluderer en ny hjemmel i pasientjournalloven for etablering av behandlingsrettet helseregister med tolkede genetiske varianter på tvers av virksomheter.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 07.06.2021