Endringer i voldsoffererstatningsloven (den øvre grensen)

Prop. 113 L (2020-2021), Innst. 484 L (2020-2021), Lovvedtak 128 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 484 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i voldsoffererstatningsloven. Endringene innebærer at den den øvre grensen for voldsoffererstatning endres fra å gjelde per sak til å gjelde per person per sak, og om å gi den tilbakevirkende kraft. Den øvre grensen for voldsoffererstatning skal fortsatt være på 60 ganger folketrygdens grunnbeløp (G), og kunne fravikes i særlige tilfeller

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 31.05.2021