Endringer i lov 15. juni 2018 nr. 40 om opphavsrett til åndsverk mv.

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kultur- og likestillingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 11.05.2021 Innst. 410 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Ved behandlingen av Innst. 410 L (2020-2021) har Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i åndsverkloven for å kunne etablere en dekkende forskriftshjemmel for å kunne gjennomføre Norges forpliktelser etter Marrakechavtalen av 27. juni 2013 om å lette tilgangen til utgitte verk for personer som er blinde, har nedsatt synsevne eller har andre funksjonsnedsettelser som vanskeliggjør lesing, og europaprlaments- og rådsdirektiv (EU) 2017/1564 av 13.september 2017 ("Marrakechdirektivet").

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 25.05.2021