Endringer i statsborgerloven og integreringsloven (endring i kravene til oppholdstid mv.)

Prop. 130 L (2020-2021), Innst. 579 L (2020-2021), Lovvedtak 135 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 579 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i statsborgerloven og integreringsloven (endring i kravene til oppholdstid mv.), Endringene i statsborgerloven innebærer at kravet til oppholdstid heves fra syv til åtte år ved søknad om statsborgerskap etter hovedregelen i § 7 første ledd bokstav e. Det innføres en unntaksbestemmelse for anerkjente flyktninger slik at kravet etter gjeldende rett om syv års oppholdstid videreføres. Det innføres også en unntaksbestemmelse i statsborgerloven med kortere krav til oppholdstid for søkere med tilstrekkelig inntekt. For disse søkerne skal det stilles et krav om seks års opphold i Norge i løpet av de siste ti årene med oppholdstillatelser av minst ett års varighet. Endringene i integreringsloven gjelder omfanget av antall timer opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Stortinget har også behandlet et representantforslag om en bærekraftig politikk for innvilgelse av nye statsborgerskap. Forslagene ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 04.06.2021