Midlertidige endringer i smittevernloven (forlengelse av forskriftshjemmel om oppholdssted under innreisekarantene mv.)

Prop. 162 L (2020-2021), Innst. 510 L (2020-2021), Lovvedtak 125 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 20.05.2021 Innst. 510 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt midlertidige endringer i smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd som innebærer en forlengelse av midlertidig forskriftshjemmel som åpner for at Kongen kan gi forskrift om hvor og hvordan personer som reiser inn til Norge, skal gjennomføre karantene for å motvirke spredning av SARS-CoV-2. Bestemmelsen vil bli opphevet 1. desember 2021.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 31.05.2021