Endringer i straffeloven mv. (deling av krenkende bilder mv.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 459 L (2020-2021)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har vedtatt endringer i straffeloven mv. Det er vedtatt et nytt straffebud rettet mot deling av bilder, filmer og lydopptak av krenkende eller åpenbart privat karakter. Det nye straffebudet vil blant annet ramme uberettiget deling av seksualiserte og andre intime bilder og bilder av noen som utsettes for vold eller lignende ydmykelser.

    • Behandling og vedtak

      Lovsaken er ferdigbehandlet

    • Slik stemte representantene

      Første behandling: Voteringsoversikt

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 18.05.2021

      Behandlet andre gang i Stortinget 31.05.2021