Endringer i straffeprosessloven mv. (aktiv saksstyring mv.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 27.05.2021 Innst. 609 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i reglene for behandlingen av straffesaker i gjeldende straffeprosesslov. Det overordnede formålet er å oppnå en mer effektiv og rettssikker straffesaksbehandling. Lovendringer vil blant annet legge til rette for økt dommerstyring, dels ved at rettens faktiske grunnlag for saksstyring styrkes, dels ved at retten gis mer effektive styringsverktøy. En særlig viktig nyvinning er en mer effektiv og vidtrekkende bevisavskjæringshjemmel. Et annen viktig endring er en innskjerping av fristen for fremstilling av personer for varetektsfengsling. Endringen er i samsvar med våre folkerettslige forpliktelser.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.06.2021