Endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19)

Prop. 186 L (2020-2021), Innst. 465 L (2020-2021), Lovvedtak 132 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og sosialdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 18.05.2021 Innst. 465 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet endringer i lov om endring i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (forlengelse av midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon som følge av covid-19). I dag gjelder det et tidsbegrenset unntak fra avkortingsreglene som følge av covid-19 for alderspensjon fra: – lov 20. mars 2020 nr. 3 om endring i lov om Statens pensjonskasse – lov 20. mars 2020 nr. 4 om endring i lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. – lov 20. mars 2020 nr. 5 om endring i lov om pensjonsordning for sykepleiere Det vedtas at unntaket blir forlenget. Unntaket gjelder i dag frem til 1. juli 2021, og det foreslås forlengelse ut året 2021. Lovendringene ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.05.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 31.05.2021