Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke III)

Prop. 196 L (2020-2021), Innst. 645 L (2020-2021), Lovvedtak 179 (2020-2021)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2021 Innst. 645 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke III), jf. Prop. 196 L (2020-2021) og Innst. 645 L (2020-2021). Endringene er vedtatt for å gjennomføre tiltak i integreringspakke III og å innføre forskriftshjemler for å forenkle regelverksarbeidet ved eventuelle framtidige tiltakspakker på integreringsfeltet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 14.06.2021