Lov om nasjonale saksbehandlingsregler i saker om offentlig støtte (støtteprosessloven)

Prop. 212 L (2020-2021)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.

Lovforslag fra Nærings- og fiskeridepartementet

Saksgang