Endringer i lov om Schengen informasjonssystem (SIS-loven) mv.

Prop. 226 L (2020-2021)

Status: Regjeringen har fremmet et lovforslag til Stortinget.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementet

Saksgang