Lov om informasjonstilgang for Riksrevisjonen i forbindelse med de særlige undersøkelser av saker som gjelder stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Innstilling avgitt 19.05.2022 Innst. 345 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lov om informasjonstilgang for Riksrevisjonen i forbindelse med de særlige undersøkelser av saker som gjelder stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger. Stortinget vedtok 6. januar 2022 å be Riksrevisjonen om å iverksette undersøkelser av saker som gjelder stortingsrepresentantenes økonomiske ordninger. I innstillingen ble det vist til at Riksrevisjonen kunne ta opp med Stortinget dersom det ble behov for særlige lovhjemler for å kunne gjennomføre undersøkelsene. Dette har Riksrevisjonen gjort i brev 17. mars 2022, der et flertall i Riksrevisjonens kollegium ba om en særlov om informasjonsinnhenting. Loven er utformet med utgangspunkt i tidligere, sammenlignbare lover om informasjonsinnhenting for granskingsutvalg og lignende. Loven trer i kraft straks, men bestemmelsen om Riksrevisjonens rett til innhenting av informasjon oppheves når undersøkelsene er avsluttet – dvs. 31. desember 2022.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2022

   Behandlet andre gang i Stortinget 07.06.2022